Financiën

Naast de emotionele is er ook de financiële kant van de uitvaart. De kosten van een uitvaart zijn nooit van te voren precies vast te stellen. Naar aanleiding van uw wensen kan er wel een schatting worden gemaakt. Op basis van deze schatting kunt u zelf geld reserveren, een verzekering afsluiten of een deposito storten. Hieronder worden de verschillende financieringsmogelijkheden op een rijtje gezet.


1. Betaling uit de nalatenschap van de overledene.

Veel mensen hebben tegen de tijd dat zij komen te overlijden voldoende eigen middelen om hun uitvaart te financieren. Door spaartegoeden, belastingvrije overlijdensuitkeringen (drie maanden salaris of uitkering), levensverzekeringen of lijfrentepolissen weet men zeker dat de kosten van de uitvaart niet op de nabestaanden afgewenteld zullen worden.
De bekostiging van de uitvaart uit eigen middelen heeft een fiscaal voordeel. Voordat de nalatenschap verdeeld wordt onder de erfgenamen, mogen alle kosten belastingvrij worden afgetrokken. Pas daarna worden successierechten geheven.


2. Betaling in natura op basis van een verzekering

Het principe van een natura verzekering is dat er geen geld uitgekeerd wordt. Wel wordt uw uitvaart verzorgd op basis van een (standaard)diensten pakket. De prijs van deze diensten is voor u niet van belang. Als u overlijdt wordt dit standaard pakket vergoed. Voor uw verzekeraar speelt de prijs die hij voor dit pakket moet betalen wel een rol. Daarom heeft hij vaak tariefafspraken gemaakt met een aantal begrafenisondernemers. De verzekeraar zal u ook naar hem verwijzen. Dit wekt bij u misschien de suggestie dat u niet vrij zou zijn in uw keuze voor een uitvaartondernemer. Maar dat is niet zo. De verzekeraar vergoed ook de diensten van een ondernemer met wie hij geen tariefafspraken heeft. Vaak liggen zijn tarieven wel iets hoger en is de verzekeraar duurder uit of brengt hij deze extra kosten apart in rekening.
Nadeel van een natura verzekering is vaak dat het standaard pakket te beperkt is of niet blijkt aan te sluit bij de wensen van de nabestaanden. Doorgaans is de grafsteen en het graf, samen soms verantwoordelijk voor twee derde van de kosten van de uitvaart, niet opgenomen in een standaard pakket. De kosten hiervan zullen dus ook niet door de verzekeraar worden vergoed, maar komen ten laste van de nalatenschap van de overledene.


3. Betaling uit een kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering is een verzekering waarbij premie betaald wordt om na overlijden een bepaald bedrag uitgekeerd te krijgen. Met dit bedrag kan de uitvaart gefinancierd worden. In de meeste gevallen laat uw verzekeraar u vrij om een uitvaartondernemer te kiezen. Het bedrag dat uitgekeerd wordt valt in feite in de nalatenschap van de overledene (zie punt 1).
Helaas blijkt ook bij deze verzekeringsvorm vaak dat de uitkering ontoereikend is omdat de verzekerde veelal overlijdt in de premievrije periode en de indexering onvoldoende is geweest.
Onder kapitaal verzekeringen vallen verschillende vormen van levensverzekeringen en de zgn. begrafenisverzekering.
Fiscaal gezien is de kapitaal verzekering het minst aantrekkelijk omdat het bij deze verzekering niet helemaal zeker is of het bedrag volledig aan de uitvaart besteed zal worden. Dit in tegenstelling tot de natura verzekering en het deposito.


4. Betaling uit een deposito fonds

Er zijn uitvaartondernemers die een uitvaart in natura verzorgen op basis van een deposito. Hierbij stort u een bedrag waardoor u de kosten van uw uitvaart als het ware vooruit betaalt. Het geld komt terecht in een deposito fonds, dat vaak beheerd wordt door een onafhankelijke instantie. Uw geld wordt zo gunstig mogelijk belegd. Daardoor is het rente percentage meestal hoger dan het gangbare. U krijgt de garantie dat het gestorte geld plus de opgebouwde rente, aan uw uitvaart besteed zal worden.
Het voordeel van een deposito fonds is dat u uw inhoudelijke wensen en de financiën met één onderneming kunt regelen. U bent dan wel vaak gebonden aan deze onderneming. Hoewel het ook wel voorkomt dat een deposant door een andere uitvaaronderneming verzorgd wordt…….


heeft geen banden met verzekeringsmaatschappijen maar verzorgt wel uitvaarten voor verzekerden. Ook kunnen we zorgdragen voor de uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen of depositofondsen.

 

 

 

Disclamer:
Dit overzicht is uitsluitend bedoeld om u te informeren. Hoewel de tekst zorgvuldig is samengesteld, betekent dit niet dat u hier ten aanzien van Cornelia Bloem Uitvaartverzorging rechten aan kunt ontlenen.